Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Štatút GARANT

Štatút dôchodkového fondu GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond zverejnený dňa 15.12.2020


Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.