Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Progres

Informácie o dôchodkovom fonde Progres akciový negarantovaný dôchodkový fond

Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond účinné od 1.1.2022

viac

Štatút dôchodkového fondu PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond zverejnený dňa 15.12.2020

viac

Archív dokumentov dôchodkového fondu PROGRES, dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, Allianz – Slovenskej d.s.s., a.s.

viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.