Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Vstup, sporenie, výstup

Aké v dôchodkovom sporení sa udiali v roku 2013?

Najzásadnejšou zmenou je zníženie príspevkov do II. piliera z 9% na 4% z hrubej mzdy, ktorá je v platnosti od septembra 2012. Významnými zmenami sú aj zdobrovoľnenie vstupu, možnosť dobrovoľného sporenia, daňové úľavy, či zmena modelu povinnej správy dôchodkových fondov.

Zvýšia sa opäť v budúcnosti odvody do II. piliera?

Odvody vo výške 4% odvádzame od 1.9.2012 do konca roka 2016. Podľa aktuálneho znenia zákona sa bude od roku 2017 príspevková sadzba každoročne zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu na konečných 6 % v roku 2024.

Musím vstúpiť povinne do II. piliera keď sa stanem prvý krát dôchodkovo poisteným?

Od januára 2013 sa zrušil automatický vstup do II. piliera s možnosťou výstupu do 2 rokov od vstupu a namiesto toho sa zaviedol dobrovoľný vstup pre ľudí do 35 rokov. Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení bude môcť s DSS uzatvoriť fyzická osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie po 31.12.2012 a ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o sds nedovŕšila 35 rokov veku.

Ak som sa stal dôchodkovo poisteným v čase medzi 1.4.2012 a 31.12.2012 platil pre mňa automatický vstup do II. piliera podľa zákonnej úpravy spred januára 2013?

Pre fyzické osoby, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie v období od 1.4.2012 do 31.12.2012 sa vzťahoval osobitný režim vstupu a výstupu z II. piliera. Každý, komu vznikla účasť na dôchodkovom poistení v tomto období, vstúpil do II. piliera automaticky zo zákona. To znamená, že pre vstup do II. piliera nemusel urobiť nič. Pre túto osobu platilo, že ak sa do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na sds nerozhodla pre niektorú DSS, vybrala ju Sociálna poisťovňa. Súčasne platí, že v lehote 730 dní odo dňa vzniku prvej účasti na sds má sporiteľ možnosť sa rozhodnúť, či v II. pilieri zotrvá, resp. z neho vystúpi. Pri rozhodnutí vystúpiť z II. piliera je nutné, aby bol podpis úradne osvedčený (notár, matrika) alebo aby oznámenie o výstupe z II. piliera podpísal pred zamestnancom Sociálnej poisťovne.

Platilo, že ak si pri povinnom vstupe do II. piliera sporiteľ nevyberal DSS, pridelila mu ju Sociálna poisťovňa. Podľa čoho vyberá fond?

Prideľovanie sporiteľov do niektorej DSS platilo do 31.12.2012. Ak fyzickej osobe vzniklo prvé dôchodkové poistenie od 1.4.2012 do 31.12.2012, vstupoval do 2. piliera povinne. To znamená, že ak sa do 180 dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia nerozhodol pre niektorú z DSS-iek a neuzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa mu DSS-ku pridelila sama. Do 31.12.2012 boli sporitelia podľa zákona pridelení do zmiešaného negarantovaného dôchodkového fondu a od 1.1.2013 boli prideľovaní do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

DSS si mám vybrať sám, alebo mi ju pridelí Sociálna poisťovňa?

Od 1.1.2013 platí, že Sociálna poisťovňa už nebude mladým ľuďom určovať dôchodkovú spoločnosť. Ak záujemca sám neuzatvorí zmluvu s DSS do dovŕšenia 35 rokov, zostane len v prvom pilieri a v budúcnosti bude dostávať dôchodok len zo Sociálnej poisťovne.

Môže sporiteľ vystúpiť z II. piliera? Ako?

Do 31.1.2013 bol II. pilier otvorený pre vstup i výstup. V tomto termíne z DSS mohol vystúpiť každý, kto mal záujem. Po 31.1.2013 už výstup nie je možný. V prípade, že podpíšete zmluvu s DSS a stanete sa sporiteľom v II. pilieri vaše rozhodnutie je podľa aktuálneho znenia zákona nezvratné. Vaše príspevky sa budú na vašom ODÚ zhodnocovať a váš budúci dôchodok budete dostávať z dvoch zdrojov – Sociálnej poisťovne a z peňazí nasporených v DSS.

Čo sa stane s mojimi úsporami, keď som sa v čase otvorenia II. piliera (do konca januára 2013) rozhodla z neho vystúpiť?

Všetky vaše nasporené prostriedky sa z vášho osobného dôchodkového účtu presunuli do Sociálnej poisťovne a budú z nich vyplácané dôchodky pre aktuálnych dôchodcov. V praxi to vyzerá tak, akoby ste si po celé obdobie platili odvody iba do prvého piliera a nikdy ste neboli dôchodkovým sporiteľom. Upozorňujeme na skutočnosť, že na vaše dôchodkové úspory z II. piliera, sa už nebude vzťahovať možnosť ich dedenia.

Som absolvent VŠ a od januára 2013 som prvý krát dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni. Chcem si sporiť aj v II. pilieri. Čo mám pre to urobiť?

Ak ste ešte nedovŕšili 35 rokov, vyberte si svoju DSS a podpíšte s ňou zmluvu o sds. Ak tak neurobíte do dosiahnutia 35 rokov, do II. piliera sa už nedostanete.

Ak som ako sporiteľ nespokojný s DSS, môžem prestúpiť do inej?

Prestúpiť môžete hocikedy. Akceptačný list ste povinný priložiť k „prestupovej“ zmluve o sds. Bez poplatku (16 Euru) vydá Sociálna poisťovňa akceptačný list:

·        ak ku dňu vydania akceptačného listu neuplynuli viac ako 2 roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia

·        ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynul 1 rok odo dňa posledného prestupu do DSS.

Ako dlho si musím sporiť v II. pilieri, aby som z neho mohol dostať dôchodok?

Minimálna dĺžka sporenia sa od 1.1.2015 úplne zrušila. Pre výplatu doživotného starobného dôchodku z II. piliera musíte splniť už len jednu podmienku a to dovŕšiť dôchodkový vek. Doživotný predčasný starobný dôchodok z II. piliera možno vyplácať, ak sporiteľovi vznikne nárok na predčasný starobný dôchodok z I. piliera alebo ak suma predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyššia ako 1,2 násobok životného minima pre jednu fyzickú osobu.  Aké sú  pravidlá pre povinný presun majetku sporiteľov pred dovŕšením dôchodkového veku?

Ak sporiteľ dovŕši 52 rokov a nesporí v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde je povinný previesť postupne každoročne 10% čistej hodnoty svojho majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Ak to neurobí sporiteľ sám, urobí to za neho automaticky DSS. V praxi to znamená, že keď sporiteľ dovŕši 61 rokov, bude mať 100% čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Sporiteľ môže písomne oznámiť DSS, že má záujem o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom fonde podľa predchádzajúceho odseku, tento minimálny percenutálny pomer sa zníži o polovicu.

Ako si môžem dobrovoľne sporiť?

Od januára 2013 si každý sporiteľ bude môcť na svoj osobný dôchodkový účet posielať aj vlastné úspory. Dobrovoľné príspevky môžu byť pravidelné alebo nepravidelné a v akejkoľvek výške. Sporiteľ si ich môže uhrádzať sám a to buď zrážkou zo mzdy na základe dohody so zamestnávateľom, alebo priamo prevodom na účet DSS. Z týchto príspevkov si bude môcť sporiteľ uplatniť daňovú úľavu do výšky 2% zo základu dane a to do zdaňovacieho obdobia za rok 2016.

Ako si budem môcť platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie?

Od 1.1.2013 si môže sporiteľ platiť dobrovoľné príspevky. Prejav vôle sporiteľa platiť dobrovoľné príspevky podľa zákona musí byť zmluvne dohodnutý s DSS. Za zamestnanca môže odvádzať dobrovoľné príspevky jeho zamestnávateľ zrážkou zo mzdy. Na takomto postupe sa musí so zamestnancom dohodnúť písomne. Zamestnanec je v tomto prípade povinný poskytnúť zamestnávateľovi všetky informácie potrebné pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov. Sporiteľ si môže platiť dobrovoľné príspevky aj priamym prevodom na účet v DSS.

Od kedy si môžem uplatniť daňové zvýhodnenie z dobrovoľného príspevku do II. piliera?

Od januára 2013 platí, že k 4 % povinných príspevkov do II. piliera si bude môcť sporiteľ posielať na osobný dôchodkový účet peniaze pravidelne i nepravidelne v akejkoľvek sume. Sporiteľ si v takomto prípade môže z daňového základu odpočítať 2% zo svojho čistého príjmu. Nezdaniteľnú časť dane si takto môže uplatniť až do 31.12.2016. Upozorňujeme, že v prípade ak si budete do II. piliera prispievať vyššou sumou, daňové zvýhodnenie sa vzťahuje len na 2% z čistej mzdy, max. zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

Komu nevzniká v zamestnaneckom vzťahu povinnosť dôchodkového poistenia?

Povinnosť dôchodkovo sa poistiť nevzniká žiakom strednej školy, ktorí v čase štúdia uzavreli dohodu o brigádnickej činnosti študentov, ešte nedovŕšili 18 rokov a ich mesačný príjem nepresiahol 66 eur a všetkým študentom VŠ do 26 rokov s príjmom pod 155 eur mesačne.

Môžem si sporiť v DSS aj napriek tomu, že si v nej budem sporiť menej ako 15 rokov pred odchodom do dôchodku?

Áno, novela zákona o sds priniesla zrušenie minimálnej doby sporenia.

Čo sa stane, keď sporím v II. pilieri, ale potom odídem do zahraničia a nebudem si na Slovensku platiť dôchodkové odvody?

Aj keď nebudete na svoj účet prispievať, peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte sa vám budú zhodnocovať. Toto obdobie neprispievania sa nebude považovať za obdobie sporenia, ani za obdobie poistenia, t.j. za toto obdobie sa vám nezapočítava žiadny dôchodok. Môžete si však na svoj dôchodok platiť naďalej a to ako dobrovoľne poistená osoba. Keď sa zamestnáte/vrátite zo zahraničia, môžete pokračovať v sporení na dôchodok na vašom osobnom dôchodkovom účte.

Nie je pre nízkopríjmové skupiny výhodnejšie sporenie v I. pilieri?

Výhodnosť II. piliera pre túto skupinu sporiteľov môže byť nižšia pre nízku atraktivitu výnosov, pod ktoré sa podpisuje výška ich príspevkov. Pri tejto skupine sporiteľov je pravdepodobné, že pri nízkych príjmoch si nenasporia na dostatočne zaujímavý dôchodok z II. piliera alebo sa znevýhodní ich možnosť odchodu do predčasného dôchodku, pretože nenasporia dostatočnú sumu na  vyplácanie predčasného dôchodku.

Čo mám urobiť po ukončení pracovného pomeru so starobným dôchodkovým sporením? Mám platiť naďalej príspevky?

Keď ukončíte pracovný pomer, nie je potrebné oznamovať to DSS. Túto skutočnosť oznámi zamestnávateľ Sociálnej poisťovni vo forme odhlášky z dôchodkového poistenia. V období, kedy nie ste dôchodkovo poistený, nepostupuje Sociálna poisťovňa na váš dôchodkový účet príspevky. Príspevky začne postupovať automaticky, keď sa znova stanete dôchodkovo poisteným (ako zamestnanec – vstúpite do pracovného pomeru, SZČO, osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov alebo dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba). Pokiaľ máte záujem platiť si príspevky aj v čase vašej nezamestnanosti, je to možné len tak, že sa dôchodkovo poistíte v Sociálnej poisťovni ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a budete platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Kedy vzniká sporiteľovi účasť na starobnom dôchodkovom sporení?

Sporiteľovi, ktorý je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení od tohto dňa.

Sporiteľovi, ktorý nie je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku dôchodkového poistenia, ktoré po tomto dni nasleduje ako prvé v poradí.

Kto môže v súčasnosti uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení?

Od 1.1.2013 môžu uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie a ku dňu podpisu zmluvy nedovŕšia 35 rokov veku.

Od 1.1.2015 môže zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení uzatvoriť aj fyzická osoba, ktorá prevádza svoje dôchodkové práva z dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie do starobného dôchodkového sporenia.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.