Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ASDSS) týmto informuje svojich klientov, že má v úmysle zlúčiť OPTIMAL zmiešaný negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. (OPTIMAL) a GLOBAL indexový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. (GLOBAL) s dôchodkovým fondom PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. (PROGRES), teda zanikajúcimi dôchodkovými fondmi sú OPTIMAL a GLOBAL a nástupníckym dôchodkovým fondom je PROGRES.

Namiesto štyroch dôchodkových fondov - GARANT dlhopisový garantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s, a.s. (GARANT), OPTIMAL, PROGRES a GLOBAL - tak bude ASDSS spravovať už len dva povinne vytvárané a spravované fondy, a to GARANT a PROGRES.

Vyššie uvedené zlúčenie je naplánované na začiatok mesiaca máj 2013. Predpokladom zlúčenia je, že s ním bude súhlasiť Národná banka Slovenska.

O ďalšom procese prípravy a realizácie zlúčenia bude ASDSS klientov náležito informovať na svojom webovom sídle.     

Stručný popis investičnej stratégie fondu PROGRES (nástupníckeho fondu)

Cieľom investičnej stratégie fondu PROGRES  bude zhodnocovať vložené prostriedky v dlhodobom horizonte. Zhodnotenie môže pochádzať z výnosov z držby cenných papierov (dividendy, kupóny, úroky) ako aj z kapitálového zhodnotenia držaných investícií.

Fond bude umiestňovať zhromaždené prostriedky predovšetkým do akciových investícií, ktorých podiel na majetku fondu môže predstavovať až 80%. Zvyšná časť majetku fondu bude tvorená dlhopisovými investíciami, investíciami do vzácnych kovov a peňažnými investíciami.

Akciové investície

Ich podiel na majetku fondu bude zvyčajne predstavovať 60% až 80%. Budú tvorené akciami ako aj fondmi, ktoré investujú do akcií.  Investície budú smerovať predovšetkým do akcií veľkých spoločností. Majetok fondu budú tvoriť investície do majetkových cenných papierov spoločností z rozvinutých krajín v nasledujúcich regiónoch - Európa, Severná Amerika, Ázia a Pacifik, ale aj spoločností so sídlom v rozvíjajúcich sa krajinách.

Dlhopisové investície

Ich podiel na majetku fondu bude zvyčajne predstavovať 10% až 30%.  Budú tvorené dlhopismi. Dlhopisové investície budú smerovať predovšetkým do podnikových dlhopisov spoločností s kvalitným kreditným profilom a strednou dobou splatnosti.

Investície do vzácnych kovov

Ich podiel na majetku fondu bude zvyčajne predstavovať 0% až 10%.  Budú tvorené najmä investičnými certifikátmi zastupujúcimi fyzické vzácne kovy.

Peňažné investície

Ich podiel na majetku fondu bude zvyčajne predstavovať 0% až 5%. Budú slúžiť najmä na riadenie likvidity fondu. Tvoriť ich budú vklady v bankách s rôznou dobou do splatnosti.

V osobitných prípadoch  sa môže zastúpenie jednotlivých typov investícií odchýliť z ich obvyklého zastúpenia v majetku v dôchodkovom fonde.

Hlavné riziká nástupníckeho fondu

Cieľom riadenia rizík fondu PROGRES  bude zabezpečiť, aby ciele investičnej stratégie boli s čo najväčšou mierou pravdepodobnosti dosiahnuté a zároveň aby majetok fondu nebol vystavený výrazným špecifickým rizikám. Z hľadiska rizika budú aktíva fondu vystavené predovšetkým nasledovným typom rizík:

Trhové riziko je rizikom straty, ktoré vyplýva zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v dôchodkovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy a ceny akcií;

Kreditné riziko predstavuje riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana si nesplní svoje záväzky; kreditné riziko zahŕňa aj riziko protistrany, ktoré znamená riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo skutočnosti, že protistrana v rámci uzatvoreného obchodu nesplní svoje záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu;

Riziko štátu je rizikom straty vyplývajúcim z toho, že príslušné orgány štátu alebo centrálna banka nebudú schopné alebo ochotné splniť svoje záväzky voči zahraničným subjektom a ostatní dlžníci v príslušnom štáte nebudú schopní plniť svoje záväzky voči zahraničným subjektom z dôvodu, že sú rezidentmi tohto štátu;

Riziko udalosti zodpovedá  riziku straty v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom, ak je porovnaná so všeobecným správaním trhu, a spôsobom, ktorý presahuje obvyklé pásmo kolísania jeho hodnoty; riziko udalosti zahŕňa aj pohyb rizika na produkty úrokovej sadzby alebo riziko významných zmien, alebo skokov cien akcií;

Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde vyjadrenú v eurách;

Akciové riziko predstavuje riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde;

Riziko drahých kovov zodpovedá riziku straty, ktoré vyplýva zo zmien cien drahých kovov a ich vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde.

V menšej miere môžu byť aktíva fondu vystavené aj iným typom rizík. Zároveň v súlade s investičnou stratégiou môže dôchodková správcovská spoločnosť rozhodnúť o zmierňovaní rizík, čím sa rozumie postup používaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri správe majetku v dôchodkových fondoch na zníženie najmä veľkosti trhového rizika prostredníctvom opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty (hedging) v súlade s rizikovým profilom dôchodkového fondu.