Vstup do II. piliera je úpravou zákona platnou od 1. januára 2013 dobrovoľný. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže uzatvoriť každý:

  • kto má povinnosť platiť dôchodkové poistenie, to znamená, že začal prvý krát v živote platiť odvody do Sociálnej poisťovne
  • má menej ako 35 rokov (ku dňu podpisu zmluvy)
  • v období od 1.1.2005 do 30.6.2006 bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo denne študoval na SŠ/VŠ
  • do 31.12.2012 nebol dôchodkovo poistený (napr. nebol zamestnanec, nebol SZČO, ktorý si platí odvody do I. piliera, nebol matkou starajúcou sa o dieťa, nebol dobrovoľným platiteľom odvodov do I. piliera), ak mu dôchodkové poistenie vzniklo po 31.12.2012.

Ak sa rozhodnete zabezpečiť sa do dôchodkového veku aj sporením na svojom osobnom dôchodkovom účte v DSS, vašou úlohou je:

  1. vybrať si svoju DSS a uzatvoriť s ňou zmluvu
  2. vybrať si fond, prípadne vybrať si dva fondy (jeden z nich musí byť garantovaný).

V prípade, že nenaplníte podmienky dané zákonom a nestihnete vstúpiť do II. piliera v zákonom stanovenej lehote, nebudete si môcť podľa aktuálneho znenia zákona už nikdy sporiť na vlastnom dôchodkovom účte. Váš budúci dôchodok budete dostávať len zo Sociálnej poisťovne.

Pozor!

Pre fyzické osoby, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie v období od 1. apríla 2012  do 31. decembra 2012 sa vzťahuje osobitný režim vstupu a výstupu z II. piliera. Každý, komu vznikla účasť na dôchodkovom poistení v tomto období, vstupuje do II. piliera automaticky zo zákona. To znamená, že pre vstup do II. piliera nemusí urobiť nič. Pre túto osobu platí, že ak sa do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na sds nerozhodne pre niektorú DSS, vyberie ju Sociálna poisťovňa. Súčasne platí, že v lehote 730 dní odo dňa vzniku prvej účasti na sds má sporiteľ možnosť sa rozhodnúť, či v II. pilieri zotrvá, resp. z neho vystúpi. Pri rozhodnutí vystúpiť  z II. piliera je nutné, aby bol podpis  úradne osvedčený (notár, matrika) alebo aby oznámenie o výstupe z II. piliera podpísal pred zamestnancom Sociálnej poisťovne.

Každý sporiteľ v osobitnom režime je o svojich právach a povinnostiach zo zákona informovaný Sociálnou poisťovňou.