Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Tlačové správy

Tlačové správy

07.01.2011
Ako prvá na Slovensku požiadala Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Úrad pre finančný trh o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS. Spoločnosť pozitívne hodnotí prísny legislatívny rámec a p...
viac
07.01.2011
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. podpísala 26. mája 2004 zakladateľskú listinu o založení akciovej spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. Týmto Allianz - Slo...
viac
07.01.2011
Prvá spomedzi finančných inštitúcií, ktoré zákon 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení pripúšťa ako potenciálnych zakladateľov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, sa rozhodla oficiálne deklar...
viac
01.02.2021
Po novom sporiteľ z výpisu zistí, aká bude približne výška jeho dôchodku. O výške svojho dôchodku rozhoduje vo veľkej miere sporiteľ. Korona zamávala aj fondami. Akciové najprv klesli, potom sa zo...
viac
31.08.2021
Čoraz viac sporiteľov si volí modernú formu doručovania výpisov elektronicky. V roku 2020 umožnila novelizácia zákona o starobnom dôchodkovom sporení, že výpis z osobného dôchodkové...
viac
na začiatok predchádzajúca strana ...| 2 | 3 | 4 | 5 | 

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.