Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť prekročila miliardu

"Objem čistej hodnoty majetku v dôchodkových fondoch spravovaných spoločnosťou Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., (Allianz – Slovenská DSS) prekročil v uplynulých dňoch hranicu 1 miliardy korún," informuje Richard Kolárik, podpredseda predstavenstva Allianz – Slovenskej DSS.

Manažment spoločnosti predpokladá, že aj napriek pomalšiemu úvodnému nábehu príspevkov zo Sociálnej poisťovne, splní svoj koncoročný cieľ celkového objemu aktív. Zo strany klientov spoločnosti pretrváva v súčasnom období najväčší záujem o zhodnocovanie dôchodkových úspor v rastovom dôchodkovom fonde Progres (62 %) a vyváženom dôchodkovom fonde Optimal (32 %).

"Spoločnosť v rámci svojej investičnej stratégie pristúpila ku konzervatívnemu štýlu investovania s dôrazom na rast hodnoty úspor pri výraznej eliminácii rizika poklesu ich hodnoty. Z tohoto dôvodu objem najrizikovejšej akciovej zložky v portfóliach fondov nepresahuje podiel 6 % na celkových aktívach," vysvetľuje Richard Kolárik.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. bola prvou spoločnosťou, ktorej Úrad pre finančný trh udelil povolenie na vznik a činnosť. V jej mene sprostredkúva starobné dôchodkové sporenie vyše 6 000 licencovaných sprostredkovateľov. Takmer dva milióny klientov vložilo svoju dôveru do dôchodkových fondov koncernu Allianz AG, ktorý v regióne strednej a východnej Európy spravuje viac než 60 mld. Sk a v celosvetovom meradle spravuje aktíva v celkovej hodnote vyše 37,5 bilióna Sk.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.