Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Správy o hospodárení spoločnosti 2007

VÝROČNÁ SPRÁVA 2007
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
 Výročná správa ASDSS 2007
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 31.12.2007
 Ročná správa AS DSS 2007
Ročné správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2007
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde  GARANT k.d.f.
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde OPTIMAL v.d.f.
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES r.d.f.
Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d. s. s., a. s. k 30.6.2007
 Bilancia aktív a pasív - Allianz - Slovenská d. s. s., a. s.
 Výkaz nákladov a výnosov - Allianz - Slovenská d. s. s., a. s.
 Informácie podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 567-2006 Z. z. - Allianz - Slovenská d. s. s., a. s.
Polročné správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Allianz - Slovenská d. s. s., a. s. k 30.6.2007
 Informácia o majetku v dôchodkovom fonde - GARANT k.d.f.
 Bilancia aktív a pasív - GARANT k.d.f.
 Výkaz nákladov a výnosov - GARANT k.d.f.
 Informácia o majetku v dôchodkovom fonde - OPTIMAL v.d.f.
 Bilancia aktív a pasív - OPTIMAL v.d.f.
 Výkaz nákladov a výnosov - OPTIMAL v.d.f.
 Informácia o majetku v dôchodkovom fonde - PROGRES r.d.f.
 Bilancia aktív a pasív - PROGRES r.d.f.
 Výkaz nákladov a výnosov - PROGRES r.d.f.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.