Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Správy o hospodárení spoločnosti 2008

VÝROČNÁ SPRÁVA 2008
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
 Výročná správa ASDSS 2008
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZOSTAVENÁ PODĽA MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA V ZNENÍ PRIJATOM EÚ ZA OBDOBIE OD 1.1.2008 DO 31.12.2008
 Účtovná závierka Allianz - Slovenskej d.s.s., a.s. k 31.12.2008
Účtovná závierka fondov Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2008
 Účtovná závierka GARANT k.d.f. k 31.12.2008
 Účtovná závierka OPTIMAL v.d.f. k 31.12.2008
 Účtovná závierka PROGRES r.d.f. k 31.12.2008
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2008
 Ročná správa ASDSS k 31.12.2008
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2008
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT k.d.f.
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde OPTIMAL v.d.f
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES r.d.f.
Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2008
 Polročná správa ASDSS k 30.6.2008
Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2008
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT k.d.f.
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde OPTIMAL v.d.f.
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES r.d.f.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.