Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Správy o hospodárení spoločnosti 2010

VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
 Výročná správa ASDSS 2010
Účtovné závierky dôchodkových fondov a dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2010
 Účtovná závierka ASDSS
 Účtovná závierka dôchodkového fondu GARANT k.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu OPTIMAL v.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu PROGRES r.d.f.
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2010
 Ročná správa ASDSS k 31.12.2010
Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2010
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT k.d.f.
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde OPTIMAL v.d.f.
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES r.d.f.

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2010
 Polročná správa ASDSS k 30.6.2010
Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2010
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT k.d.f.
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde OPTIMAL v.d.f.
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES r.d.f.
Účtovné závierky dôchodkových fondov a dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2010
 Účtovná závierka ASDSS
 Účtovná závierka dôchodkového fondu GARANT k.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu OPTIMAL v.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu PROGRES r.d.f.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.